รายชื่อผู้รู้ผู้เชียวชาญ

ลำดับ รูป ชื่อผู้รู้ ผลงาน รายละเอียด
1 นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ์ การผลิตสื่อส่งเสริมการเกษตร การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์
2 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร
3 นางยุพา อินทราเวช ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
4 นายมงคล อธิกุลวงศ์ 1. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 2.พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
5 นางสาวสรัญญา เมืองแก้ว 1. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 2.ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
6 นางสาวปริญญารัตน์ ภูศิริ การถอดบทเรียน การวิจัย R2R
7 นางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ การถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
8 นางอโณทัย นุตะศะริน 1.การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 2.การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 3.การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
9 นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ 1.การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 2.โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่ผู้ประการSMEs 3.การพัฒนาเครือข่าย(cluster)วิสาหกิจชุมชน
10 นางศิริวรรณ หวังดี 1.Facilitator 2.e-Learning 3.KM
11 นายไตรรัตน์ ดีสุ่น 1.ถ่ายภาพ 2.ตัดต่อสื่อวีดีทัศน์
12 นางภีรนุช หอมชื่น 1.การออกแบบงานพิมพ์ 2.การจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ 3.การจัดทำดัมมี่
13 นายวิรัช จันทรโรทัย 1. แนวทางการปรับโครงสร้างส่วนราชการ 2. แนวทางการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ
14 นางอรอนงค์ ปักสังคะเณย์
15 นายไชยพงค์ ทะนันชัย
16 นายวรวุฒิ อ้อยหวาน -
17 นายสกล พลกล้า
18 นายพงศ์พันธ์ เตชนราวงศ์
19 นางกันยารัตน์ ก้านจันทร์
20 นางสาวพนิต วรรณวงศ์
21 นางสาวสุชิรา บัวมาศ
22 นางสาวพรทิพย์ เริงธรรม งานสารบรรณ
23 นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์ กฎหมายมหาชน
24 นางรุจิพร จารุพงศ์ 1.ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 2.การนำสื่อมวลชนดูงาน
25 นายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์
26 นางสาวแม่ปู แม่เด็กชายปรินซ์
27 นายประเมิน สวนสมุทร กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
28 นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว การกิน/การดู/การอ่าน
29 นางสาวจำเลียง หมื่นวัน รู้หมด ยกเว้น เรื่องตัว อิอิ มั่วทุกเรื่อง 555+
30 จ่าสิบโทคณเพศ ฉ่ำมาก สายแดก
31 นายพิเชฎฐ์ นามเตียน การส่งเสริมการปลูกข้าวและระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
32 นายนคร ดินแดง
33 นางสาวพุทธรักษ์ อะทาลาน
34 นายนคร ดินแดง
35 นายประหยัด ไชยสิงห์
36 สิบเอกปรีดาพร สมานดี เที่ยวทั่วไทย
37 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา 1.ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาเพิ่มเติม 2.ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนไปศึกษาและฝึกอบรม 3.ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งจัดโดนหน่วยงานภายนอก
38 นางสาวมาลี ธรรมคำภีร์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
39 นางสาวลดาวัลย์
40 นางสาวนุศรา หิ้นเตี้ยน
41 นายสมควร แกล้วกล้า
42 นายอานนท์ เพชรกลางไฟ อหเดำพสา่ื้นย่อื
43 นางอัษฎางค์ นาคบรรพ์ 1.การจัดการฝึกอบรม 2.กลุ่มสัมพันธ์/พิธีกร 3. เทคนิคการถ่ายทอดความรู้
44 นางศิริรัตน์ ขวัญกิจวัฒนะ 1.การบริหารจัดการฝึกอบรม 2. การพัฒนาบุคลากร
45 นางสาวศันสนีย์ กุลชล - การเงินการคลัง
46 นาย
47 นางสาวศันสนีย์ กุลชล - การเงินการคลัง
48 นางสาวทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ - งานพัสดุ - งานบริหารงานทั่วไป
49 นางสาววรวรรณ อังกสิทธิ์
50 นางสาววรวรรณ อังกสิทธิ์
51 นายนายสุชิน ฉิมไทย ส่งเสริมการเกษตร
52 นายโอวาท พัฒนชัยวงศ์ แผนงาน/โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตร การจัดการองค์กร
53 นางสาวพิกุล สมบูรณ์
54 นางสาวมะลิวรรณ จุรุทา ประชาสัมพันธ์ ทะเบียนเกษตรกร รต 01 และ 02 Zoning แผนพัฒนาการเกษตร
55 นายสุรชัย เติบสูงเนิน พืช
56 นายวรกุล บุตรดาจักร อารักขาพืช
57 นางสาวธิดารัตน์ แก้วศิริ พืชผัก
58 นายสสิทร์ ทับทิมธงไชย การฝึกอบรม ทั่วราชอาณาจักร
59 นายกอไก่ ขอไข่ smart farmer
60 นางสาวประวีณา ทับทิมหิน
61 นางสาวพัชดา ถือกล้า แปรรูปอาหาร
62 นายสุรชัย เติบสูงเนิน พืชไร่ พืชสวน ไร่นา
63 นางสาวมะลิวรรณ จุรุทา
64 นายมานัส จันทร์เสนา การพัฒนาเวปไซด์ การวาดเเปลง
65 นายพูลเศรษฐ์ พรโสภณ
66 นางภาสินี จันทร์แดง
67 นายพัฒนา สุริยะแก่นทราย งานประชาสัมพันธ์
68 นางสาวสาริกา จันทร์ชมภู การวาดแปลง ทะเบียนเกษตรกร การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าสำคัญ
69 นางสาวอโณชา สมหา
70 นายธวัชชัย พันเทศ ทะเบียนเกษตรกร
71 นางสาวลำดวน
72 นางสาวมันทนา แก้วมา
73 นางสาวพิกุล สมบูรณ์
74 นายพาดอน ปุเรชะตัง โซนนิ่ง ทะเบียนเกษตรกร การวาดแปลงเพาะปลูก
75 นายอุไรรักณ์ ไชยเทพ
76 นายสุเมต ประจงจิตร
77 นายพลเอก
78 นางสาวชุลีรัตน์ ไพศาล 1.การแปรรูปสินค้าเกษตร 2.การตลาด
79 นางสาวกรภัทร นามจันทร์
80 นางสาวธมกร ไชยบุบผา ทะเบียนเกษตรกร
81 นายอุไรรักณ์ ไชยเทพ แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
82 นายนิทัศน์ มุกดา งานประชาสัมพันธ์ งานเว็บไซต์สำนักงาน
83 นายเชิดชัยชนะ ยุทธกล้า
84 นางยอดขวัญ ไทยเกื้อ การจำแนกลัษณะประจำพันธุ์ข้าว
85 นายพินิตย์ โนวะ การทำแผนงานโครงการ การทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
86 นายพินิตย์ โนวะ การทำแผนงานโครงการ การทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
87 นางสาวรัชนี กุลศรี 1.การแปรูอ้อย 2.การปลูกออ้ย
88 นายสสิทร์ ทับทิมธงไชย
89 นายฉัตร จันทลือชา -Landuse Planing -GIS -Remote Sensing
90 นางสาวอนุสรณ์ ขุนโนนเขวา
91 นายสันติ โสเส
92 นางสาว
93 นางสาวธมกร ไชยบุบผา ทบก.
94 นางสาวเทพวดี ช้างดี
95 นายสุเมต ประจงจิตร
96 นางอรวรรณ ภักดีไทย
97 นายสุริยา บุญเย็น it
98 นายณัฏฐนันท์ ไพบูลย์ Zoning
99 นายสุริยา บุญเย็น it
100 นางสาวรัชนี กุลศรี 1. การขยายพันธุ์อ้อย 2. การแปรรูปอ้อย
101 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ การส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
102 นางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาบุคลากร และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
103 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
104 นายสุเทพ โสมภีร์ การส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา
105 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต การผลิตผักและการเพาะเห็ด และการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
106 นางยุพา อินทราเวช
107 นางวัชรีพร โอฬารกนก การบริหารจัดการการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่(Area - wide Integrated Pest management) การควบคุมแมลงวันผลไม้ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง หนอนหัวดำมะพร้าว ใบขาวอ้อย
108 นายวิรัช จันทรโรทัย
109 นางนงนุช แตงทรัพย์ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
110 นางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา - เครื่องจักรหลังการเก็บเกี่ยว - พลังงานสิ่งแวดล้อม
111 นายพีระ ช้างเยาว์ 1. เครื่องจักกลการเกษตร 2. ระบบการให้น้ำพืช
112 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี 1. การปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง 2. การปลูกอะโวกาโด 3. การวิเคราะห์พื้นที่และชุมชน
113 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ 1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
114 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ 1. การจัดระบบเกษตรกรรมและส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน 2. การวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
115 นางสุนิสา ประไพตระกูล 3.1 เกษตรอินทรีย์ 3.2 GAP
116 นางสาวจิรภา จอมไธสง 3.1 การผลิตการตลาดพืชผัก 3.2 การผลิตพืชผักปลอดภัย 3.3 เกษตรพันธะสัญญา
117 นางสาวบุษกร ฟิตประยูร 3.1 พืชสมุนไพร
118 นางอรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 3.1 แมลงเศรษฐกิจ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ขันโรง ครั้ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู
119 นายนรินศร์ คงสมบุญ 3.1 การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ 3.2 การเลี้ยงผึ้งโพรง 3.3 การเลี้ยงชันโรง
120 นางขนิษฐา พงษ์ปรีชา 3.1 การผลิตผักปลอดภัย 3.2 การจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร (GAP) พืช 3.3 การปลูกปทุมมาเพื่อตัดดอก
121 นางศรีสุดา เตชะสาน 3.1 ด้านการส่งเสริม พืชตระกูลถั่ว – ถั่วเหลือง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง พืชน้ำมัน – ละหุ่ง งา ทานตะวัน
122 นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร์ 3.1 ไม้ผลเขตร้อน เช่น ทุเรียน 3.2 ไม้ผลกึ่งเขตร้อน เช่น ลำไย
123 นางทัศนา คิดสร้าง 3.1 มะม่วง 3.2 มะขามหวาน
124 นางสาวสุริวัสสา รัตนรักษ์ติยา 3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 3.2 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยในภาวะราคายางตกต่ำ
125 นางสาวอรุณ แก้วขาว 3.1 กาแฟ 3.2 ไผ่และหวาย
126 นางสาวปรินดา ศรีรัตนะ 3.1 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
127 นางสาวสุภัทธิรา โครตศิลากูล 3.1 ส่งเสริมมาตรฐาน GAP 3.2 ส่งเสริมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
128 นางพิสมัย พึ่งวิกรัย 3.1 กล้วยไม้ – ไม้ดอกไม้ประดับ 3.2 ไม้ยืนต้น (กาแฟ มะคาเดเมีย มะม่วงหิมพานต์)
129 นางภูริพันธุ์ สุวรรณเมฆ 3.1 ไม้ประดับ 3.2 ไม้ตัดดอกเมืองร้อน
130 นางสาวมณฑกาฬ ลีมา 3.1 ไม้ตัดดอก 3.2 การบริหารจัดการประกวดกล้วยไม้
131 นางสาวมารศรี วงศ์อนันทรัพย์ 3.1 งานวิชาการ: กล้วยไม้ 3.2 การบริหารจัดการประกวดกล้วยไม้ และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกล้วยไม้
132 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม การบริหารจัดการแผนงานโครงการงบประเมาณ
133 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม การบริหารจัดการแผนงานโครงการงบประมาณ
134 นางสาวอาภาภรณ์ มีนาพันธ์ 1. การจัดทำโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
135 นางสาวละคร มูลแวง 1.การจัดทำแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ 2.การเขียนโครงการ
136 นายธงอาจ จันทร์แดง
137 นางสาวอัจฉรา สมสวย
138 นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ 1.) ไม้ยืนต้น (มะพร้าว กาแฟ ชา ไผ่ หวาย) 2.) ไม้ดอกไม้ประดับ 3.) ยางพารา
139 นางอัจฉรา อุทโยภาศ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด อ้อยโรงงาน
140 นางวัชรีพร โอฬารกนก - การจัดศัตรูพืช
141 นางอารีพันธุ์ อุปนิสากร 1.การจัดการศัตรูพืช 2. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี/IPM
142 นายธงชัย สุทธิพงศ์เกียรติ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
143 นายธงชัย สุทธิพงษ์เกียรติ์ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
144 นางอารีพันธุ์ อุปนิสากร - การจัดศัตรูพืช - การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี/IPM
145 นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล - การจัดการศัตรูพืช - การควบคุมศัตรูพืชโดยรังสี/IPM
146 นางสาวอารีวรรณ ใจเพชร -การจัดการศัตรูพืช -การควบคุมศัตรูพืชโดยชีวิธี/IPM
147 นายสมศักดิ์ วรรณศิริ - การจัดการศัตรูมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก
148 นายปราโมทย์ เข็มขาว กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร
149 นายวิชัย ตู้แก้ว - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช - การผลิตและอนุบาลพืช
150 นางเรขา ศิริเลิศวิมล การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร
151 นางชัญญา ทิพานุกะ - การจัดการดิน - การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
152 นางสาวสุมนา สิมาสฤษ์ - การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน - การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน(ศัตรูมะพร้าว)
153 นางศุภลักษณ์ กลับน่วม - การจัดการศัตรูพืช - การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี/IPM - การวินิจฉัยศัตรูพืช
154 นายสมคิด รัตนวงศ์ 1.การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 2.การพัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วม 3.เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์เรียนรู้)
155 นางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร์ 1. พืชไร่ (ถั่วหรั่ง) 2. ปาล์มน้ำมัน 3. มาตรฐาน GAP
156 นางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร์ 1. พืชไร่ (ถั่วหรั่ง) 2. ปาล์มน้ำมัน 3. มาตรฐาน GAP
157 นางทัศณี ศุภกุล 1.การจัดฝึกอบรม/สัมมนา 2. การจัด Focus group
158 นายหวน ทนงาน 1. การขยายพันธ์พืช 2. การเป็นวิทยากรกระบวนการ 3. โรคและแมลงศัตรูพืช
159 นายหวน ทนงาน 1. การขยายพันธ์พืช 2. การเป็นวิทยากรกระบวนการ 3. โรคและแมลงศัตรูพืช
160 นายประถม มุสิกรักษ์ 1. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร 2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) 3.การเขียนข่าวและบทความเพื่อประชาสัมพันธ์
161 นายกวี ลิ่มอุสันโน 1.ศาสตร์พระราชา 2.การปลุกและดูแลบอนสี 3. การปลูกพืชในภาชนะ
162 นางทัศณี ศุภกุล 1. การจัดฝึกอบรม/สัมมนา 2. การจัด Focus group
163 นางสาวฉัตติญา พรหมปองสุข 1งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/งานเคหกิจและการแปรรูป 2.กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 3. กลุ่มยุวเกษตรกร
164 นายสมชาย พรุเพชรแก้ว 1. การจัดการดินและปุ๋ยในการปลูกพืช 2. เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน 3. การอ่านและแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
165 นางสาวเสาวณี เวชประพันธ์ 1. หนอนหัวดำมะพร้าว
166 นางพรทิพย์ สุนทรโสภา ผู้รับผิดชอบ
167 นายละออ เสร็จกิจ - ศัตรูพืช
168 นายสุพัฒน์ อ่อนคง 1.การพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตรครบวงจร
169 นายจิระศักดิ์ วิเศษสมบัติ ด้านพืช