• ratchaburi03@doae.go.th
  • 032-315023

สุพัฒน์ อ่อนคง


1.การพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตรครบวงจร

tag

1.ตลาดเกษตรกร 2.แปลงใหญ่ 3.ศพก. 4.การพัฒนาองค์กรเกษตรกรติดต่อสอบถาม: