• musikarak@yahoo.com
  • 074330260

ประถม มุสิกรักษ์


1. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร 2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) 3.การเขียนข่าวและบทความเพื่อประชาสัมพันธ์

tag

1. โครงการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 2. การดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนติดต่อสอบถาม: