ค้นหาองค์ความรู้ K-TANK

เราได้รวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ทุกท่านเข้าถึงและใช้งานได้ทันที

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการเกษตร


เสาวณี เวชประพันธ์

1. หนอนหัวดำมะพร้าว

สมชาย พรุเพชรแก้ว

1. การจัดการดินและปุ๋ยในการปลูกพืช 2. เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน 3. การอ่านและแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม

ฉัตติญา พรหมปองสุข

1งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/งานเคหกิจและการแปรรูป 2.กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 3. กลุ่มยุวเกษตรกร

ทัศณี ศุภกุล

1. การจัดฝึกอบรม/สัมมนา 2. การจัด Focus group

กวี ลิ่มอุสันโน

1.ศาสตร์พระราชา 2.การปลุกและดูแลบอนสี 3. การปลูกพืชในภาชนะ

ประถม มุสิกรักษ์

1. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร 2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) 3.การเขียนข่าวและบทความเพื่อประชาสัมพันธ์

หวน ทนงาน

1. การขยายพันธ์พืช 2. การเป็นวิทยากรกระบวนการ 3. โรคและแมลงศัตรูพืช

ศิริกุล ศรีแสงจันทร์

1. พืชไร่ (ถั่วหรั่ง) 2. ปาล์มน้ำมัน 3. มาตรฐาน GAP

สมคิด รัตนวงศ์

1.การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 2.การพัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วม 3.เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์เรียนรู้)

ศุภลักษณ์ กลับน่วม

- การจัดการศัตรูพืช - การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี/IPM - การวินิจฉัยศัตรูพืช

สุมนา สิมาสฤษ์

- การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน - การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน(ศัตรูมะพร้าว)

ชัญญา ทิพานุกะ

- การจัดการดิน - การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

More people

องค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้สมัยใหม่


ติดต่อคณะทำงาน


ข้อความของท่านจัดส่งถึงคณะทำงานแล้ว
สถานที่ติดต่อ
คณะทำงาน..
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์. 02-5790121-27
อีเมล
k-tank@doae.go.th
เครือข่ายสังคม