หมวดหมู่หลัก : งานตามนโยบาย

ลำดับ ชื่อเรื่อง หมวดหมู่ย่อย
1 โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น โครงการพระราชดำริ
2 การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า...ในการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น โครงการพระราชดำริ
3 การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า...ในการทำนา โครงการพระราชดำริ
4 การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า...ในการปลูกพืชผัก และพืชสมุนไพร โครงการพระราชดำริ
5 การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า...ในการปลูกพืชไร่ โครงการพระราชดำริ
6 วิธีการนำเข้าข้อมูลการวาดแปลงเข้าสู่ระบบรายงานการวาดแปลง ทะเบียนเกษตรกร
7 การวาดแปลงด้วยโปรแกรม Qgis ทะเบียนเกษตรกร
8 เรื่องเปลี่ยนชนิดพืชให้เข้ากับสถานการณ์น้ำ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
9 เรื่องเกษตรผสมผสานลดผลกระทบในการผลิต เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรรมทางเลือก
10 เรื่องเปลี่ยนการผลิตพืชโดยใช้โซนนิ่ง Zoning
11 เรื่องใช้หลักโซนนิ่งมีผลดีอย่างไร Zoning
12 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ทะเบียนเกษตรกร