หมวดหมู่หลัก : การบริหารจัดการองค์กร

ลำดับ ชื่อเรื่อง หมวดหมู่ย่อย
1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน "กระบวนงานการให้บริการภายใต้ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก พ.ศ 2558" การพัฒนาระบบบริหาร
2 คู่มือการปฏิบัติงาน "การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน" การพัฒนาระบบบริหาร
3 การปิดบัญชีเงินคงเหลือประจำวัน และการจัดเก็บใบสำคัญเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ การเงินการคลัง
4 ข้อตรวจพบพร้อมข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบภายใน
5 การกลั่นกรองหนังสือราชการเสนอผู้บริหาร งานสารบรรณ
6 ข้อตรวจพบพร้อมข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง เงินสด การตรวจสอบภายใน
7 ข้อตรวจพบพร้อมข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง ลูกหนี้เงินยืม การตรวจสอบภายใน
8 ข้อตรวจพบพร้อมข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง สินทรัพย์และวัสดุ การตรวจสอบภายใน
9 กระดาษทำการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส) การตรวจสอบภายใน
10 แบบจัดเก็บองค์ความรู้ การตรวจสอบภายใน
11 ขั้นตอนการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชโดยวิธีกรณีพิเศษ การตรวจสอบภายใน
12 ชุดเครื่องมือตรวจสอบการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชโดยวิธีกรณีพิเศษ การตรวจสอบภายใน
13 แนวทางการดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ การตรวจสอบภายใน
14 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การเงินการคลัง
15 การสอบสวนทางวินัยข้าราชการ กฎหมาย/นิติการ/วินัย
16 สิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก ปลดออก และเสียชีวิต
17 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Word press ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 รายการตรวจสอบ (Checklist) เอกสารประกอบใบสำคัญเบิกจ่าย การเงินการคลัง
19 วิธีการจัดเก็บข้อมูล รต. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล Smart Office
21 วิธีการตรวจสอบ เวอร์ชั่น Windows ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 วิธีการสั่งให้ Windows update ใน Windows 8 และ 10 เพื่อป้องกัน Ransomware Wannacry ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 KB Update สำหรับ Windows 7 เพื่อป้องกัน Ransomware wannacry ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 เรื่อง บทบาทพิธีกรมืออาชีพ Smart Office
25 “การบริหารจัดการและการวางแผน” และ “การปฏิบัติงานในพื้นที่และการสร้างมวลชน” Smart Office
26 องค์ความรู้เรื่องข้าว test Smart Office