หมวดหมู่หลัก : การศึกษาวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ชื่อเรื่อง หมวดหมู่ย่อย
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบประมาณ การส่งเสริมการเกษตร
2 เรื่องการเขียนและเผยแพร่ในงานส่งเสริมการเกษตร การศึกษาวิจัย
3 เรื่องการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การศึกษาวิจัย
4 เรื่องการวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร การศึกษาวิจัย
5 เรื่องการบริหารจัดการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในงานส่งเสริมการเกษตร การศึกษาวิจัย
6 เรื่องหัวหน้างานกับการสอนงานในงานส่งเสริมการเกษตร การศึกษาวิจัย
7 เรื่องกระบวนการพัฒนามิสเตอร์พืชในงานส่งเสริมการเกษตร การศึกษาวิจัย
8 เรื่องการทัศนศึกษาดูงาน การศึกษาวิจัย
9 การสอนงาน (Coaching) เจ้าขององค์ความรู้ : นายปฏิภาณ อินทรโชติ (เกษตรอำเภอหัวหิน) ผู้ถอดองค์ความรู้ : นางพรทิพย์ สุนทรโสภา (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ) การส่งเสริมการเกษตร
10 การสอนงาน (Coaching) การส่งเสริมการเกษตร
11 เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ การจัดการความรู้