หมวดหมู่หลัก : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

ลำดับ ชื่อเรื่อง หมวดหมู่ย่อย
1 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
2 ความสาคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน
3 การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน
4 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ วิสาหกิจชุมชน
5 การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน
6 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน วิสาหกิจชุมชน
7 สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
8 การถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน
9 “ถอดบทเรียน วิสาหกิจชุมชนธนาคารชุมชนตาบลสร้างถ่อน้อย” วิสาหกิจชุมชน
10 การถอดบทเรียน “วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า” วิสาหกิจชุมชน
11 คู่มือการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm Production Plan-IFPP) องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
12 เตมเป (Tempe) อาหาร โภชนาการ เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร
13 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
14 การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
15 ตลาดเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
16 คู่มือการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร (สำหรับเจ้าหน้าที่) องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
17 เรื่องงานนิทรรศการ smart farmer องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
18 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
19 เรื่องตลาดเกษตรกรคืออะไร องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
20 เรื่องตลาดเกษตรกรต่างจากตลาดอื่นอย่างไร องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
21 เรื่องสินค้าและคุณภาพสินค้าในตลาดเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
22 เรื่องการจัดการตลาดเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
23 เรื่องจากทะเบียนวิสาหกิจชุมชน มีประโยชน์อย่างไร วิสาหกิจชุมชน
24 เรื่องประโยชน์จากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน
25 เรื่องอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
26 เรื่องวิสาหกิจชุมชนกับหน้าที่ทางภาษีอากร วิสาหกิจชุมชน
27 เรื่องวิสาหกิจชุมชน เพื่อการท่องเที่ยววิถีเกษตร วิสาหกิจชุมชน
28 เรื่องแม่บ้านเกษตรกรกับความมั่นคงด้านอาหาร อาหาร โภชนาการ เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร
29 เรื่องตอน Smart Farmer และ Young Smart Farmer องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
30 เรื่องยุวเกษตรกรไทย องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
31 เรื่องกองทุนในกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร
32 การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) องค์กรเกษตรกรและเครีอข่ายเกษตรกร